Underhållsansvar

Medlemskapet i BRF Marskalken 1 ger dig rätt att nyttja en lägenhet i föreningen – bostadsrätt. Med medlemskapet och bostadsrätten följer ett underhållsansvar. Detta ansvar framgår av föreningens stadgar

För hyresgäster gäller att föreningen ansvarar för underhåll, utom för onormalt slitage. Önskar hyresgäster ha tilläggsunderhåll krävs styrelsens tillstånd och betalas då normalt av hyresgästen.

Har underhåll gjorts utan styrelsens medgivande är medlemmen/hyresgästen skyldig att på egen bekostnad återställa.

Allt underhåll som görs i egen regi ska anmälas till styrelsen. Efter genomfört underhåll ska det anmälas till styrelsen, som ska beredas tillstånd för inspektion att gällande regelverk följts. I de fall underhåll kräver certifiering enligt byggnormer, ska arbetet utföras av hantverkare med giltig certifiering.

Speciellt underhåll/renovering av våtutrymme måste följa de byggnormer som finns.